Klukowo - Gminny Portal Internetowy
Przetłumacz stronę:

Og?oszenie
    Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Wysokiem Mazowieckiem informuje, ?e w zwi?zku z og?oszeniem naboru wniosków w ramach typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020 z terminem naboru 31 marca-29 kwietnia 2016 roku
Biuro Wsparcia Inwestycyjnego organizuje spotkania informacyjno - szkoleniowe dla potencjalnych wnioskodawców.
Szkolenie w powiecie wysokomazowieckim odb?dzie si? w dniu 15.03.2016 (wtorek) o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.
Konsultacje spo?eczne dotycz?ce przebudowy drogi Nr 678
W zwi?zku z trwaj?cymi konsultacjami spo?ecznymi Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014 -2020 oraz przyj?tym stanowiskiem Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, Starosta Wysokomazowiecki zwraca si? z pro?b? do wszystkich mieszka?ców powiatu wysokomazowieckiego, instytucji i jednostek o zaanga?owanie si? w powy?sze konsultacje. Termin konsultacji up?ywa 6 marca 2016 roku.
Za??czony formularz konsultacyjny dotycz?cy przebudowy drogi Nr 678 wystarczy wys?a? drog? elektroniczn? na adres transport@wrotapodlasia.pl

Formularz konsultacyjny
Program "Rodzina 500+"
Informacja dotycz?ca realizacji programu „Rodzina 500+” w gminie Klukowo

    Ustawa o pomocy pa?stwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w ?ycie program „Rodzina 500 +”, w ramach którego rodzice b?d? otrzymywa? ?wiadczenie wychowawcze w wysoko?ci 500 z? co miesi?c na drugie i kolejne dziecko niezale?nie od dochodu.
Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 z? netto na osob? lub 1200 z? netto (w rodzinach wychowuj?cych niepe?nosprawne dziecko) – otrzymaj? je równie? na pierwsze lub jedyne dziecko.
?wiadczenie wychowawcze nie b?dzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych ?wiadcze? m.in. z pomocy spo?ecznej, funduszu alimentacyjnego, ?wiadcze? rodzinnych. ?wiadczenie wychowawcze b?dzie przys?ugiwa?o do uko?czenia przez dziecko 18 lat. Je?li w rodzinie jest kilkoro dzieci, ale tylko jedno ma poni?ej 18 lat, ?wiadczenie zale?ne b?dzie od dochodu, czyli rodzina taka b?dzie traktowana jak rodzina z jednym dzieckiem.
Gdzie i kiedy sk?ada? wniosek
W gminie Klukowo program „Rodzina 500 +” b?dzie realizowa? Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Klukowie. Wniosek o ?wiadczenie wychowawcze b?dzie mo?na z?o?y? od 1 kwietnia 2016r. : w Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Klukowie, za po?rednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. Elektroniczn? wersj? wniosku (e-wniosek) b?dzie mo?na przekaza? za pomoc? portalu Empatia, PUE ZUS oraz bankowo?ci elektronicznej.
Wnioski b?dzie mo?na przesy?a? i sk?ada? od 1 kwietnia 2016 r. Pierwsze ?wiadczenia wychowawcze zostan? przyznane na okres od 1 kwietnia 2016r. do 30 wrze?nia 2017r. Je?li osoba z?o?y wniosek w terminie trzech miesi?cy od dnia wej?cia w ?ycie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r., to ?wiadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wyp?acone z wyrównaniem pocz?wszy od dnia wej?cia w ?ycie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast rozpatrzenie przez organ w?a?ciwy wniosku z?o?onego w ww. terminie (tj. ustalenie i wyp?ata przyznanego ?wiadczenia wychowawczego) nast?puje w terminie do trzech miesi?cy licz?c od dnia z?o?enia wniosku z prawid?owo wype?nionymi dokumentami.
W przypadku z?o?enia wniosku po up?ywie trzech miesi?cy od dnia wej?cia w ?ycie ustawy (tj. od 2 lipca 2016r.), prawo do ?wiadczenie zostanie przyznane i wyp?acone pocz?wszy od miesi?ca, w którym wp?yn?? wniosek z prawid?owo wype?nionymi dokumentami. Do programu b?dzie mo?na do??czy? w dowolnym momencie.
Wszelkie informacje dotycz?ce programu „Rodzina 500+” mo?na znale?? na stronie:
http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Program+Rodzina+500+plus/default.htm
Infolinia dotycz?ca programu Rodzina 500+
Informujemy równie?, i? od dnia 26 lutego 2016r. Podlaski Urz?d Wojewódzki w Bia?ymstoku uruchamia specjaln? infolini? dotycz?c? Programu „Rodzina 500+”. B?dzie ona czynna w dni robocze mi?dzy godzin? 8:00 a 14:00.
Infolinia adresowana jest do: jednostek samorz?du terytorialnego, realizuj?cych zadania okre?lone w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pa?stwa w wychowywaniu dzieci oraz osób zainteresowanych.
Numer telefonu infolinii: (85) 74 39 499
Spotkanie
Wójt Gminy Klukowo oraz Powiatowy Zespó? Doradztwa Rolniczego w Wysokiem Mazowieckiem zapraszaj? na spotkanie informacyjne na temat „Sposoby finansowania inwestycji w rolnictwie”, które odb?dzie si? w dniu 18 marca 2016 roku (pi?tek) o godzinie 9.30 w sali Gminnego O?rodka Kultury w Klukowie.

Program spotkania


Informacja.
W zwi?zku z zaistnia?? sytuacj? epidemiologiczn? w zakresie zachorowa? na gryp?, przekazujemy do zapoznania si?, wzory ulotek w zakresie profilaktyki grypy. Wszelkie informacj? dotycz?ce aktualnej sytuacji w zakresie zachorowa? na gryp? znajduj? si? na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bia?ymstoku.

Jak ustrzec si? grypy - profilaktyka

Jak ustrzec si? grypy - zalecenia

Jak ustrzec si? grypy - wskazówki dla rodziców

Zaproszenie na konsultacje spo?eczne

    Urz?d Gminy Klukowo informuje, ?e Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza do wzi?cia udzia?u w konsultacjach spo?ecznych po?wi?conych tworzeniu mapy zagro?e? bezpiecze?stwa na terenie gminy Klukowo. Konsultacje odb?d? si? w dniu 12 lutego 2016 roku ( pi?tek ) o godzinie 09:00 w Sali Gminnego O?rodka Kultury w Klukowie ul. Mazowiecka 14.
Og?oszenie
    Kierownik Wysokomazowieckiego Biura Powiatowego ARiMR informuje, ?e 28 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odb?dzie si? szkolenie "Inwestycje w gospodarstwach po?o?onych na obszarach OSN"
    Rolnicy których gospodarstwa po?o?one s? na obszarach OSN, mog? sk?ada? od 10 lutego do 10 marca 2016 r. w oddzia?ach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji ograniczaj?cych przedostawanie si? do ?rodowiska naturalnego zwi?zków azotu pochodzenia rolniczego.
Informacja KRUS o za?wiadczeniach lekarskich
Apel o pomoc dla pogorzelców
Informacja publiczna:
Cyfrowy Urz?d Wrót Podlasia

ePUAP

Gminny Portal Mapowy


NOWE ZASADY UTRZYMANIA CZYSTO?CI I PORZ?DKU W GMINIE KLUKOWO

TABLICA OG?OSZE? URZ?DU GMINY KLUKOWO

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ URZ?DU GMINY KLUKOWO

Azbest

NPPDL_2012

MÓJ ROZWÓJ DZI? SZANS? NA LEPSZE JUTRO NASZE

MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W KLUKOWIE

PROJEKT POPRAWA SYSTEMU BEZPIECZE?STWA DOLINY NURCA


Zamkni?cie i rekultywacja gminnego sk?adowiska odpadów w ?abi?cu.